Voorwaarden pakketreisovereenkomst

Camperdromen (Zenka BV – 0830974650

Algemene voorwaarden pakketreisovereenkomst.

De Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten zijn van toepassing.
U kan deze hier downloaden

Bijzondere voorwaarden
U kan onze bijzondere voorwaarden hier downloaden

Bijzondere voorwaarden Camperdromen.be begeleide camper reizen

De reisorganisator is Camperdromen, een merk van Zenka bv met zetel te 3000 Leuven en ondernemingsnummer 0830974650. Camperdromen wordt ook Camperdromen.be genoemd.

De reisorganisator is vrij bij het bepalen van zijn Bijzondere Reisvoorwaarden. Deze kunnen echter nooit tegenstrijdig zijn aan de Algemene Reisvoorwaarden en ook niet aan de wet. De Bijzondere Reisvoorwaarden dienen tevens als toelichting van de Algemene Reisvoorwaarden.

Artikel 1: Prijzen 

De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en de expliciet in de beschrijving vermelde diensten zijn inbegrepen. De prijs is aangeduid per persoon en op basis van 2 personen per camper. Camperdromen kan op aanvraag een aangepaste prijs bepalen voor single deelnemers. Deze prijs wordt per mail bevestigd aan de kandidaat-deelnemer.

Conform de wet op pakketreizen kan de prijs van een reis enkel wijzigen door een stijging in de brandstofprijzen en/of een aanzienlijke wijziging in de wisselkoers. Deze wijzigingen kunnen doorgerekend worden aan de klant conform de wet op pakketreizen. Indien de totaalprijs van de reis met meer dan 8% verhoogt, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan Camperdromen heeft betaald.

In de reisbeschrijving is er sprake van een schatting voor persoonlijke uitgaven ter plaatse. Dit omvat bijvoorbeeld maaltijden of activiteiten buiten het programma, tol en brandstofkosten. Het bedrag is een schatting en de effectieve uitgaven hangen uiteraard af van de persoonlijke keuzes van de reiziger.

Artikel 2: Boeking en betaling van de reissom 

De reiziger kan online registreren voor een beschreven reis op de website camperdromen.be. Uit de loutere online registratie ontstaan echter geen rechten of verplichtingen, noch voor de reiziger noch voor Camperdromen.be.

Naar aanleiding van deze registratie krijgt de reiziger per email een uitnodiging tot betalen van het voorschot om de reis waarvoor werd geregistreerd definitief te boeken. De pakketreisovereenkomst is pas definitief gesloten wanneer Camperdromen.be het bedrag van het voorschot op haar bankrekening heeft ontvangen en daarvan bevestiging heeft gestuurd aan de reiziger.

Het bedrag van het voorschot is afhankelijk van de reis en wordt vermeld in de email, evenals het rekeningnummer en de te vermelden mededeling.

Het resterend bedrag dient ten laatste twee maanden voor de afreisdatum betaald te worden.

Artikel 3: Verbreking van de pakketreisovereenkomst 

Door Camperdromen.be

Camperdromen beslist ten laatste één maand voor afreis of een bepaalde reis al dan niet zal doorgaan wegens het niet behalen van het minimum aantal deelnemers of wegens gewijzigde omstandigheden zoals bijvoorbeeld een ander risicoprofiel op de bestemming(en).

Het minimum aantal deelnemers staat vermeld op de webpagina van de betreffende reis. Desgevallend kan Camperdromen wel beslissen om de afreis te garanderen met een kleiner aantal deelnemers dan het minimum.  Indien een reis door Camperdromen wordt geannuleerd worden de reeds door de reiziger betaalde bedragen integraal terugbetaald.

Door de reiziger

De reiziger kan de boeking voor aanvang van de reis annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden, of per email indien Camperdromen de ontvangst van de email bevestigt. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen of wordt bevestigd in het geval van een email, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 18.00 uur of buiten werkdagen om wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst. Bij annulering door de reiziger zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

 • Meer dan 90 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
 • Tussen 30 en 90 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
 • Minder dan 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden. De kosten van overdracht bedragen:

 • Tot 30 dagen voor afreis: 150 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij of een andere dienstverlener die met deze overdracht gepaard gaan.
 • Vanaf 30 dagen voor afreis zijn de in dit artikel voorziene annuleringskosten van toepassing

Artikel 4: Formaliteiten

De reiziger bevestigt kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten en de duur voor het bekomen ervan die hem in de pakketreisovereenkomst of de reisbeschrijving worden medegedeeld.

 1. Minderjarigen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken of een geldige internationale reispas en moeten documenten voorleggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is.
 2. De reiziger is verantwoordelijk voor de correcte en nodige identiteitsdocumenten en eventuele visumverplichtingen.
 3. De reiziger zal gevraagd worden om naamgegevens door te geven zoals die vermeld staan op zijn officiële identiteitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket, permit) zijn deze ten laste van de reiziger.
 4. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de camper reis kunnen bijkomende gegevens gevraagd worden: paspoortnummer, nummerplaat, afmetingen,..  Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (bijvoorbeeld toeslag ferry) zijn deze ten laste van de reiziger.
 5. De reiziger dient in te staan voor de formaliteiten inzake douane, bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Artikel 5: De aard van de reis en het reisprogramma

 1. De reiziger bevestigt op de hoogte te zijn van het avontuurlijke en flexibele karakter van de reis, met het daarbij horende eventuele gebrek aan faciliteiten en comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land. Camperdromen zal in de mate van het mogelijke oplossingen zoeken voor wijzigingen op het programma en de gevolgen van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Als die oplossing in de lijn ligt van de aard van de reis, heeft de reiziger geen recht op een kosteloze annulering.
 2. Aanpassingen voor het vertrek kunnen inhouden dat een andere reisbegeleider dan voorzien de reis begeleidt, dat met een andere vervoerder wordt gereisd enz. In een dergelijk geval verplicht de reisorganisator zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpassingen worden als onbeduidend beschouwd.
 3. Het reisprogramma staat beschreven in de precontractuele informatie die deel uit maakt van de pakketreisovereenkomst op de webpagina van de betreffende reis.
 4. Foto’s in de brochures en op de website zijn illustratief en maken geen deel uit van het contract.
 5. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terug betaalbaar.
 6. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief vervroegd terugkeert, van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, zal de engagementen met lokale partijen voor transport, activiteiten en logementen betalen en heeft geen recht op terugbetaling voor niet- genoten diensten.
 7. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.
 8. Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht (weersomstandigheden etc.) die het verloop van de reis beïnvloeden kunnen nooit verhaald worden op de organisatie.
 9. De startplaats van de reis is de plaats van afspraak zoals beschreven in de reisbeschrijving. De verplaatsing naar de startplaats bij aanvang en van de startplaats bij afloop van de reis doet de reiziger individueel en naar eigen inzicht. Camperdromen is niet aansprakelijk voor eventuele calamiteiten tijdens de reisroutes naar of van de startplaats.
 10. In het programma van de reis zijn er verschillende verplaatsingen voorzien. Deze verplaatsingen doen de deelnemers individueel en op eigen tempo. Er wordt dus niet in konvooi gereden al kunnen er ter plaatse specifieke afspraken gemaakt worden door de reisbegeleiders. Zij kunnen ook tips geven voor leuke en interessante stops onderweg naar de volgende overnachtingsplaats. Camperdromen is niet aansprakelijk voor eventuele calamiteiten tijdens de verplaatsingen.
 11. Bij de reservaties wordt getracht de groep op de overnachtingsplaats zoveel als mogelijk bijeen te houden en gelijkwaardige plaatsen vast te leggen. Het valt echter niet uit te sluiten dat campers een andere plaats toegewezen krijgen (b.v. omwille van lengte, gewicht).

Artikel 6 Deelnamevoorwaarden

Conditie, gezondheid en eisen aan deelnemer

Deelnemers dienen op grond van hun lichamelijke en psychische gesteldheid in staat te zijn de reis zelfstandig (dus zonder hulp van derden) te volbrengen. De deelnemer dient dit zelf in te schatten op basis van de verstrekte reisinformatie.  Bij twijfel dient de deelnemer overleg te plegen met Camperdromen.

Indien uit dit overleg een negatief advies volgt, behoudt Camperdromen zich het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Indien tijdens de reis blijkt dat deelname aan (een deel van) de reis niet mogelijk is in verband met een lichamelijke en/of psychische beperking, kan de reisbegeleider in overleg met de betrokkene(n) passende maatregelen treffen en eventueel oplossingen proberen voor te stellen. Indien dit niet mogelijk blijkt kan dit tot gevolg hebben dat (verdere) deelname geweigerd wordt.

De deelnemer dient zelfstandig na te gaan of er voor de bestemming(en) en eventuele activiteiten gezondheidsadviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes en inentingen) gelden. Onder andere op diplomatie.belgie.be en www.itg.be kan hierover informatie bekomen worden.

Indien de deelnemer dieetwensen heeft, dient dit bij boeking te worden vermeld. Wij raden aan om hier tevens zelfstandig aandacht voor te vragen bij restaurantbezoeken of andere gelegenheden. Camperdromen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correcte navolging van de dieetvoorschriften door leveranciers.

De deelnemer dient gedurende de gehele reis in bezit te zijn van een werkend elektronisch apparaat, bijvoorbeeld een smartphone, waarmee op afstand gecommuniceerd kan worden met onder meer de reisbegeleider en/of gids. Het apparaat moet daadwerkelijk functioneren in alle reislanden.

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een navigatiesysteem geschikt voor campers, teneinde te kunnen navigeren naar de verstrekte coördinaten van de bezienswaardigheden, routepunten en campings. Een smartphone kan hiertoe eveneens dienst doen. Camperdromen verstrekt de reisroute en afspraakpunten door middel van GPS navigatiepunten die via whatsapp worden doorgestuurd.

Verzekeringen

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zij correct verzekerd zijn. Naast de wettelijk verplichte verzekeringen dienen de deelnemers een reisverzekering te hebben die medische bijstand en repatriëring dekt. Een verzekering bijstand aan het voertuig is aanbevolen. De meeste maar niet alle bijstandsverzekeringen dekken bijstand aan het voertuig buiten Europa.

Eisen met betrekking tot het voertuig

De inschrijver is hoofdboeker en dient beoogd deelnemer aan de groepsreis te zijn. De Camperreis kan uitsluitend worden geboekt door een persoon die de beschikking heeft over een kampeerauto (een “camper”)

Deze camper dient in goede staat van onderhoud te verkeren en minimaal te voldoen aan de wettelijke eisen van de landen waardoor men reist. Daarnaast dient de deelnemende camper voldoende te zijn uitgerust dan wel toegerust voor het gebied waardoor men tijdens de groepsreis reist.

Tijdens de gehele reis dient de deelnemer middels een Internationaal Motorrijtuigen Verzekeringsbewijs (‘groene kaart’) aan te kunnen tonen dat de deelnemende Camper is verzekerd.

Beperkingen voor deelname van Campers met een bepaalde afmeting worden bij iedere reis afzonderlijk vermeld. Dit in verband met beperktere mogelijkheden en plaatsen voor grote Campers. Voor Campers langer dan 8,3 meter dient voorafgaand aan de boeking contact te worden opgenomen, om te verifiëren of de reis geschikt is voor deze Camper. De lengte van een Camper moet worden opgegeven inclusief een eventueel fietsenrek en/of aanhanger.

Huisdieren

Behoudens voorafgaand expliciet akkoord zijn huisdieren niet toegestaan.

Verhouding tot de Reisbegeleiding en de andere deelnemers

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onderling begrip voor elkaar hebben en voldoende aanpassingsvermogen bezitten om gezamenlijk de groepsreis te laten slagen. Hoewel Camperdromen voor het gedrag van de andere deelnemer(s) niet verantwoordelijk is, kan de reisbegeleiding een deelnemer vanwege het belang van de groepsreis op overlast aanspreken en passende maatregelen nemen.

De reisbegeleider is bevoegd om ter plaatse maatregelen te nemen die hij/zij voor het verloop van de reis en het belang van de deelnemers noodzakelijk acht. De reisbegeleiding behoudt zich het recht voor de campers te (laten) plaatsen volgens de door hen gekozen methode/volgorde.

De reisbegeleiding is niet bevoegd om als vervangend chauffeur te fungeren voor een deelnemer. Voor zover een reisbegeleiding op verzoek van een deelnemer zou handelen met betrekking tot diens Camper, is dit voor eigen risico en rekening van de deelnemer. Camperdromen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat kader.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Camperdromen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden of uitspraken die de deelnemers tijdens de reis doen die aanleiding kunnen zijn voor een gerechtelijke vervolging.
 2. Camperdromen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. De reiziger kan de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens wandelingen of trekkings, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-waypoints. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen
 3. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot 6 maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 4. Camperdromen is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortgekomen uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger.
 5. Evenmin zullen Camperdromen noch de reisbegeleider aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de deelnemer.
 6. Gezien het karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
 7. Camperdromen heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan politieke onrust oorlog, natuurrampen, schaarste, epidemie, algemene staking …Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
 8. De reiziger dient te zorgen voor de correcte en nodige identiteitsdocumenten en eventuele visumverplichtingen, tenzij anders vermeld in de pakketreisovereenkomst. Schade ten gevolge van fouten zijn ten laste van de reiziger.
 9. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, epilepsie …) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan Camperdromen. Deze gegevens zullen in functie van het welslagen van de reis, overgemaakt worden aan de reisbegeleider, maar noch Camperdromen, noch de reisbegeleider zal ze na de reis bijhouden. Gelet op de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van Camperdromen of van de lokale uitvoerders
 10. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Artikel 8: Bagage

Camperdromen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder(s) of overnachtingsplaats(en) blijven evenwel behouden.

Artikel 9: Dienstregeling van vervoerders

 1. De vermelde dienstregelingen van vervoerders zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
 2. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek, ten gevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijk tijdstip.

Artikel 10: Klachtenregeling

 1. De deelnemer dient in de eerste plaats en zo snel mogelijk de reisbegeleider(s) aan te spreken indien hij/zij ontevreden is over de geleverde diensten. De reisbegeleiding zal in de mate van het mogelijke oplossingen voorstellen.
 2. Indien de deelnemer vindt dat de reisbegeleider onvoldoende gehoor geeft aan zijn opmerkingen, dient de reiziger Camperdromen onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart of ervaren heeft tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst via +32 495 87 22 29 of contact@camperdromen.be.
 3. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 4. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.

Artikel 11: Fotomateriaal en getuigenissen

Foto’s, video’s of getuigenissen die genomen worden tijdens een Camperdromen-reis kunnen gebruikt worden in de communicatie van Camperdromen en in de achteraf communicatie naar medereizigers. Dit kunnen mogelijk foto’s zijn waar reizigers op staan. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij dit voor vertrek melden.

Artikel 12 Insolvabiliteitsverzekering – Garantiefonds reizen

Camperdromen (Zenka BV) is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar met wie de reiziger een reiscontract afsluit, kan de reiziger beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan men doen door zich te wenden tot je reisorganisator of -bemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel. Vraag de garantievoorwaarden aan de reisorganisator of -bemiddelaar. Daarin vindt men terug onder welke voorwaarden men, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de voortzetting van de reis of repatriëring kan vragen.


Deel dit artikel: